dvv international in South East Europe
 
 
Дома Позитиино искуство
Добра практика

Во овој дел ви обезбедуваме неколку примери за добра практика во врска со продолжението на КОНФИНТЕА VI. За да ви дадеме поширок поглед на тоа како КОНФИНТЕА VI треба да се спроведува, заклучивме да додадеме и неколку европски примери.

Според фактот дека моментално во југоисточна Европа нема толку примери за добра практика, ги сметаме европските примери за корисни за акционерите на КОНФИНТЕА VI во нашиот регион. Користејќи ги примерите за добра практика како референцијални рамки, ќе им помогне на акционерите во југоситочна Европа во развивањето на сопствени стратегиите за продолжение на КОНФИНТЕА VI.

 
<<<