dvv international in South East Europe
 
 
Fillimi Praktikë e mirë
Punë e mirë

Në këtë pjesë do t'ju japim disa shembuj të punës së mirë në lidhje me vazhdimin e CONFINTEA VI. Për t'ju mundësuar një pamje më të gjërë të mënyrës se si mund apo duhet të zbatohet CONFINTEA VI, ne vendosëm të përfshijmë edhe disa shembuj evropiane.

Duke pasur parasysh faktin se nuk ka aq shumë shembuj të Evropës juglindore për punë të mirë deri më tani, ne i konsiderojmë shembujt evropiane si shembuj me vlerë shumë të madhe për pjesëmarrësit e CONFINTEA VI në rajonin tonë. Përdorimi i shembujve të punës së mirë si korniza referenciale do t'i ndihmojë pjesëmarrësve nga Evropa juglindore t'i zhvillojnë strategjitë e tyre për vazhdimin e CONFINTEA VI.

 
<<<